Status prawny

 1. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana działa w oparciu o:

  ustawę roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 2012 poz. 406),

  ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885),

  ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446),

  ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 814),

  statut nadany przez Radę Miejską w Bielsku-Białej (Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/538/2012 z dnia 28.08.2012 r.).

 2. Teatr jest samorządową artystyczną instytucją kultury.
 3. Nadzór i opiekę nad Teatrem sprawuje Gmina Bielsko-Biała.
 4. Siedzibą Teatru jest miasto Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20.
 5. Terenem działania Teatru jest obszar całego kraju, z możliwością prezentowania działalności poza granicami Polski.