Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

TEATRU LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zwany dalej „Teatrem” jest artystyczną, samorządową instytucją kultury Miasta Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Adama Mickiewicza 20, działającą w oparciu o:

1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.),

2) statut nadany przez Radę Miejską w Bielsku-Białej (Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/538/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. z późn. zm.) zwany dalej „Statutem”,

3) niniejszy Regulamin.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące określenia, należy przez to rozumieć:

1) Regulamin – Regulamin Organizacyjny Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,

2) Organizator – Gmina Bielsko-Biała,

3) Teatr – Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,

4) Dyrektor – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,

5) Dział – wyodrębnioną w strukturze komórkę organizacyjną Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,

6) MFSL – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej organizowany przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

 

§ 3

1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem zawiera:

1) ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne,

2) ROZDZIAŁ II – Zakres działania Teatru,

3) ROZDZIAŁ III – Zarządzanie Teatrem,

4) ROZDZIAŁ IV – Wewnętrzną strukturę organizacyjną Teatru, 

5) ROZDZIAŁ V – Zakresy działania poszczególnych działów i samodzielnych stanowisk pracy w Teatrze,

6) ROZDZIAŁ VI – Sposób załatwiania spraw w Teatrze,

7) ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe.

2. Obowiązki jako zakładu pracy oraz szczegółowe obowiązki i uprawnienia pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA TEATRU

 

§ 4

Działalność Teatru realizowana jest poprzez:

1) działalność artystyczną,

2) działalność edukacyjną,

3) działalność promocyjną i obsługę widza.

 

§ 5

1. Działalność artystyczna Teatru opiera się w szczególności na pracy twórczej, zmierzającej do produkcji, realizacji i prezentacji przedstawień teatralnych.

 

2. Produkcja przedstawień odbywa się w następujących formach:

1) produkcje własne Teatru,

2) kooprodukcje prowadzone z innymi podmiotami.

 

3. Działalność artystyczna Teatru odbywa się:

1) w siedzibie Teatru,

2) poza siedzibą Teatru, zarówno w budynkach teatralnych, jak i innych oraz w warunkach plenerowych,

3) w kraju i za granicą.

§ 6

1. Teatr może prowadzić działalność edukacyjną w zakresie teatru, form parateatralnych 
i innych dziedzin artystycznych.

2. Zadania edukacyjne realizowane są w siedzibie Teatru i poza nią w oparciu o własne możliwości kadrowe oraz na zasadzie zleceń.

3. Teatr może ogłaszać konkursy na opracowanie programów edukacyjnych 
oraz na realizację konkretnych zadań edukacyjnych.

4. Teatr może współpracować z partnerami zewnętrznymi, prowadząc działalność zgodnie z określonymi w Statucie celami.

§ 7

Teatr prowadzi działalność promocyjną i obsługi widza polegającą w szczególności na:

1) sprzedaży oraz promocji produkcji i kooprodukcji Teatru,

2) prezentacji na swoich scenach i poza nimi spektakli teatralnych, a także wydarzeń 
z innych dziedzin sztuki (z kraju i z zagranicy).

 

§ 8

Teatr jest organizatorem kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej zwanego dalej „MFSL”, który odbywa się w cyklu dwuletnim w mieście Bielsko-Biała.

 

§ 9

Teatr może przyjmować zadania oraz wykonywać zadania zlecane przez inne podmioty 
w zakresie działalności określonej Statutem.

 

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE TEATREM

 

§ 10

DYREKTOR TEATRU

 

1. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych.

3. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w Teatrze wszystkie czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji i działania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Teatru.

5. Dyrektor kieruje pracą Teatru i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów określonych Kodeksem Pracy.

6. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) zarządzanie Teatrem,

b) ustalanie zadań Teatru i sposobu ich realizacji,

c) ustalanie kompetencji i zakresów odpowiedzialności pracowników,

d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników Teatru,

e) określanie i modyfikowanie struktury wewnętrznej Teatru,

f) wydawanie zarządzeń regulujących pracę Teatru,

g) dysponowanie środkami budżetowymi,

h) udzielanie pełnomocnictw do działania w swoim imieniu,

i) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej,

j) zatwierdzanie planów inwestycji i remontów,

k) pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją Teatru drogą spisu z natury.

2) w zakresie spraw artystycznych:

a) ustalanie programów artystycznych poszczególnych sezonów, kształtowanie linii repertuarowej oraz tworzenie artystycznego wizerunku,

b) ustalanie koncepcji artystycznych dla realizacji repertuaru, dobieranie realizatorów sztuk i ustalanie obsady spektakli,

c) ustalanie programu edukacji teatralnej,

d) budowanie zespołu artystycznego oraz dbanie o jego rozwój,

e) tworzenie formuły MFSL oraz linii programowej poszczególnych edycji.

3. Dyrektor Teatru odpowiada w szczególności za:

1) realizację celów statutowych Teatru oraz zadań określonych w programach i planach,

2) pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności statutowej Teatru,

3) prawidłowe funkcjonowanie Teatru pod względem prawnym, organizacyjnym 
i finansowym,

4) poziom artystyczny całości prezentacji firmowanych przez Teatr oraz poziom artystyczny MFSL,

5) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,

6) planowanie i wykonanie budżetu Teatru.

 

§ 11

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH 

 

1. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych jest w rozumieniu Kodeksu Pracy zastępcą kierownika zakładu pracy i podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2.  Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych należy w szczególności:

1) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności oraz przejmowanie kompetencji 
  określonych zakresem pełnomocnictwa,

2) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy wszystkich podległych komórek organizacyjnych oraz współdziałanie z komórkami podlegającymi bezpośrednio Dyrektorowi,

3) współudział w konstruowaniu planów pracy Teatru i nadzorowanie ich realizacji,

4) dokonywanie wyboru wykonawców, kontrolowanie i zatwierdzanie wykonywanych prac zleconych,

5) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność Teatru 
i MFSL,

6) współpraca nad konstruowaniem i realizacją budżetu oraz analizą wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych z budżetu i innych źródeł będących w dyspozycji Teatru,  

7) nadzorowanie realizacji i koordynowanie zadań związanych z inwestycjami, modernizacją i remontami w Teatrze,

8) nadzorowanie realizacji planowanych wpływów Teatru,  

9) koordynowanie i nadzorowanie opracowania cennika usług świadczonych przez Teatr,

10) kontrolowanie i zatwierdzanie do realizacji dokumentów i umów zawieranych przez Teatr, zgodnie z otrzymanymi pełnomocnictwami,

11) koordynowanie i nadzorowanie opracowań projektów regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów dotyczących organizacji pracy w Teatrze,

12) zarządzanie wykorzystaniem majątku Teatru, wynajmami, dzierżawami, sprzedażą, etc.,

13) koordynowanie pracy komisji inwentaryzacyjnej i podejmowanie decyzji w zakresie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

14) nadzorowanie przygotowania i realizacji wniosków dotyczących funduszy strukturalnych, pomocowych, programów operacyjnych i innych służących pozyskiwaniu środków pieniężnych na rozwój i działalność bieżącą Teatru,

15) współpraca przy koordynacji prac związanych z przygotowaniem i przebiegiem MFSL.

3. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych odpowiada w szczególności za:

1) zadania związane z administrowaniem, organizacją i koordynacją pracy w Teatrze,

2) realizację bieżących planów Teatru,

3) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów prawa oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,

4) nadzorowanie stanu technicznego budynku oraz wyposażenia Teatru,

5) nadzorowanie zabezpieczenia majątkowego pod względem fizycznym i prawnym,

6) prawidłową realizację zadań wynikających z zakresu obowiązków oraz określonych 
w pełnomocnictwach.

 

§ 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg Teatru zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont i innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Teatru i sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

3) sporządzanie planu przychodów i wydatków Teatru (planowanie budżetu Teatru),

4) sporządzanie projektu budżetu kolejnych edycji MFSL, współpraca w zakresie pozyskiwania grantów, współpraca przy organizacji festiwalu, rozliczanie zadań związanych z organizacją MFSL,

5) nadzór nad prowadzeniem spraw finansowych związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych – w tym przestrzeganie terminów spłat pożyczek mieszkaniowych, naliczanie środków na fundusz,

6) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu Teatru,

8) rozliczanie działalności Biura Obsługi Widza Teatru, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładowym planie kont,

9) analizowanie wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych z budżetu i innych źródeł będących w dyspozycji Teatru,

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z kierunkami wydatków określonymi w planie wydatków,

11) zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym (np. VAT, podatki) zawieranych przez Teatr umów,

12) nadzór i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych 
w drodze z banku i w kasie oraz rozliczeń bezgotówkowych m. in. płatności internetowych, kart kredytowych, sprzedaży on-line, blik, itp.,

13) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych dla Teatru oraz spłaty zobowiązań przez Teatr,

14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Teatru, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, kasowej, inwentaryzacyjnej, itp.,

15) dokonywanie w ramach kontroli zarządczej wstępnej kontroli legalności dokumentów stanowiących podstawę księgowań, w tym:

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

16) systematyczne analizowanie gospodarki finansowej Teatru i przekazywanie 
na bieżąco informacji Dyrektorowi.

3. Główny Księgowy odpowiada za całość gospodarki finansowej Teatru, a w szczególności za:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Teatru zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, do rozliczenia z Urzędem Skarbowym i rozliczeń z ZUS-em,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji finansowych, rozliczeń z ZUS-em  i z innymi instytucjami  (m. in. CIT, PIT, PEFRON, DRA). – jak również odprowadzanie podatków i składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 13

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW

 

1.  Działem kieruje Kierownik.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie powierzonych zadań zapewniając optymalne ich wykonanie przez pracowników działu.

3. Do zadań Kierowników działów należy:

1) kierowanie działem zgodnie z przepisami prawa i ponoszenie odpowiedzialności za realizację powierzonego obowiązku,

2) kontrola pracowników działu w zakresie zachowania dyscypliny pracy, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegania tajemnicy służbowej,

3) kontrola nad powierzonym mieniem w zakresie jego użytkowania i właściwego zabezpieczania, 

4) udzielanie pracownikom działu wszelkich informacji w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz nadzorowanie ich wykonania,

5) koordynowanie pracy działu przy realizacji zadań i celów Teatru,

6) opracowywanie zakresów czynności i dokonywanie podziału pracy pomiędzy pracowników działu,

7) wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach pracowniczych dotyczących między innymi przyznawania nagród, wyróżnień, kar, a także wniosków urlopowych, planów pracy, itp.,

8) sprawowanie kontroli organizacyjnej i funkcjonalnej w zakresie działania działu,

9) współpraca z innymi kierownikami Teatru i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie ich kompetencji,

10) udział w szkoleniach oraz doskonalenie własnych kwalifikacji drogą samokształcenia.

4. Kierownicy działów są zobowiązani do współpracy między sobą (składanie wniosków ustnie, pisemnie o przygotowanie, opracowanie, dostarczenie dokumentów i innych materiałów niezbędnych do wykonania pracy swojej i podległych pracowników).

5. W przypadku czasowej nieobecności Kierownika, jego obowiązki w pełnym zakresie wypełnia jego zastępca. Gdy zastępca nie jest wyznaczony, Dyrektor wyznacza osobę, która będzie pełniła tę funkcję. 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA TEATRU

 

§ 14

1. W strukturze organizacyjnej Teatru w ramach komórek organizacyjnych tworzy się następujące działy i samodzielne stanowiska pracy:

 

1) Dział Artystyczny - symbol (DA),

w skład którego wchodzą:

a) Zespół Aktorski, 

b) Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora. 

 

 

2) Dział Finansowo-Księgowy - symbol (FIN),

w skład którego wchodzą:

a) Główny Księgowy,

b) Zastępca Głównego Księgowego,

c) Kasjer – Księgowa.

 

3) Dział Techniczny - symbol (DT),

w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Techniczny,

b) Elektroakustycy,

c) Pracownicy techniczni,

d) Intendent/Kierowca.

 

 

4) Dział Administracyjno – Gospodarczy - symbol (DAG),

w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Administracyjno-Gospodarczy, 

b) Pracownicy portierni,

c) Obsługa sprzątająca,

d) Archiwum.

 

 

5) Dział Pracowni Teatralnych, - symbol (DP),

w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Pracowni,

b) Pracownia stolarska,

c) Pracownia krawiecka,

d) Pracownia plastyczna,

 

 

6) Dział Biura Obsługi Widza - symbol (BOW),

w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Biura Obsługi Widza,

b) Biuro Obsługi Widza,

c) Kasa Biura Obsługi Widza, 

d) Obsługa szatni,

e) Obsługa ppoż. widowni.

 

 

7) Samodzielne stanowisko pracy – Specjalista ds. Festiwalu - symbol (F)  

8) Samodzielne stanowisko pracy – Specjalista ds. Promocji i Reklamy - symbol (PiR)

9) Samodzielne stanowisko pracy – Obsługa Kadr i Sekretariatu - symbol (KS)

 

2. W ramach następujących komórek organizacyjnych struktury organizacyjnej Teatru dopuszcza się możliwość zatrudniania osób/firm na podstawie umów cywilno-prawnych:

1) Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor Bhp i Ppoż. - symbol (BHP)

2) Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny - symbol (RP)

3) Samodzielne stanowisko pracy – Informatyk - symbol (INF)

4) Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor Ochrony Danych - symbol (IOD)

 

3. Strukturę organizacyjną Teatru określa Schemat Organizacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Wszystkie stanowiska i komórki organizacyjne Teatru mają obowiązek stałej współpracy w celu optymalnej realizacji celów i zadań Teatru oraz planów bieżących.

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 15

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

 

ZESPÓŁ AKTORSKI

1. Działem Artystycznym kieruje bezpośrednio Dyrektor. W czasie prób Zespół Aktorski podlega Reżyserowi, a w sprawach organizacyjnych Inspicjentowi.

2. Do zadań Działu Artystycznego należy w szczególności:

1) realizowanie przedstawień teatralnych zgodnie z planem repertuarowym Teatru,

2) udział w przedsięwzięciach artystycznych, marketingowych i innych podejmowanych przez Teatr.

3. Do obowiązków Aktora należy, w szczególności:

1) przygotowywanie powierzonych ról według wymogów reżysera i w ustalonym przez niego terminie,

2) udział w przedstawieniach będących w repertuarze Teatru zarówno w siedzibie, jak i w terenie,

3) udział w kolejnych przedstawieniach, pomimo wykonania miesięcznej normy, jeżeli tak przewiduje plan pracy artystycznej Teatru,

4) udział w próbach nowych przedstawień, próbach wznowieniowych, indywidulanych
i zespołowych,

5) praca indywidualna związana z przygotowaniem roli,

6) przyjmowanie zastępstw, w tym nagłych, 

7) czynny udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku artystycznego i społecznego Teatru, w tym godne reprezentowanie Teatru poprzez swoją pracę na scenie, jak 
i poza nią,

8) dbanie o powierzone mienie Teatru (m. in. lalki, rekwizyty, kostiumy, mikroporty),

9) dbałość o doskonalenie warsztatu aktorskiego,

10) udział w sesjach zdjęciowych, nagraniach, rejestracjach i transmisjach dla celów m.in. promocyjnych i archiwalnych.

 

KONSULTANT PROGRAMOWY/ ASYSTENT DYREKTORA

1. Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.

2. Do obowiązków Konsultanta Programowego / Asystenta Dyrektora należy prowadzenie 
i koordynacja wszelkich spraw związanych z działalnością artystyczną Teatru, 
a w szczególności: 

1) współdziałanie z Dyrektorem w zakresie tworzenia repertuaru i współpracy z realizatorami sztuk,

2) pozyskiwanie nowych autorów i tekstów sztuk,

3) promowanie działalności Teatru w mediach i środowisku,

4) opracowywanie materiałów informacyjnych oraz wszelkich wydawnictw i druków związanych z promocją i reklamą Teatru,

5) dokumentowanie działalności artystycznej Teatru: prowadzenie archiwum literackiego, archiwum repertuarowego, kroniki działalności artystycznej i archiwum wycinków prasowych,

6) współpraca z mediami i portalami internetowymi, opracowywanie dla ich potrzeb wszelkich niezbędnych materiałów,

 

7) nadzór nad edukacją teatralną. 

 

3. Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora zobowiązany jest ponadto do:

1) ścisłej, merytorycznej współpracy w zakresie spraw związanych z organizacją MFSL,

2) współpracy w zakresie pozyskiwania grantów na artystyczne przedsięwzięcia Teatru oraz grantów i dotacji na MFSL.

 

§ 16

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

1. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy. 

2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) przygotowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

3) kontrola delegacji służbowych, faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych pod względem formalnym i finansowym,

4) ewidencja operacji gospodarczych,

5) obieg i kontrola dokumentów księgowych,

6) gospodarka mieniem Teatru i terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,

7) sporządzanie i prowadzenie sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej,

8) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych i przekazywanie informacji ekonomicznych,

9) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

10) naliczanie m. in. podatków, opłat, innych należności oraz terminowe regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Pracowniczych Planów Kapitałowych i innych instytucji.

11) naliczanie wynagrodzeń i innych wypłat związanych ze stosunkiem pracy, umowami cywilno-prawnymi,

12) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i ich odprowadzanie w wymaganych terminach.

13) koordynacja  inwentaryzacji i rozliczanie różnic,

14) monitoring i windykacja należności,

15) prowadzenie kasy głównej Teatru,

16) przygotowanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców.

 

 

§ 17

DZIAŁ TECHNICZNY

 

1. Działem Technicznym kieruje Kierownik Techniczny. Kierownik Techniczny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych.

2. Do zadań Kierownika Technicznego należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi technicznej dla działalności Teatru w siedzibie i w terenie,

2) nadzorowanie stanu utrzymania i wykorzystania sprzętu technicznego i wyposażenia Teatru,

3) nadzór i koordynacja terminowego przeprowadzenia badań, przeglądów, napraw sprzętu technicznego i wyposażenia Teatru oraz ich odbiór,

4) koordynacja procesu zakupu do Teatru niezbędnego sprzętu technicznego i wyposażenia oraz dbałość o ich stan techniczny,

5) nadzorowanie oraz rozliczanie prac zleconych w zakresie sprzętu technicznego, wyposażenia Teatru,

6) nadzór nad zabezpieczeniem przed zniszczeniem dekoracji, rekwizytów, lalek oraz sprzętu technicznego i wyposażenia Teatru, 

7) nadzór i zapewnienie porządku w powierzonych magazynach i innych wynajmowanych lokalach,

8) przygotowywanie projektów i planów inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonych projektów i ich odbiór,

9) nadzór i koordynacja bieżących napraw, usuwania awarii,

10) planowanie oraz nadzór nad wykonaniem remontów w budynku Teatru,

11) współpraca z Kierownikiem Administracyjno-Gospodarczym w zakresie wykonywania wszelkich przeglądów technicznych budynku i w budynku oraz nadzór nad realizacją ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

12) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców oraz opiniowanie i merytoryczne zatwierdzanie możliwości technicznych zakupu sprzętu technicznego i wyposażenia Teatru oraz materiałów i elementów 
do przygotowania, realizacji i eksploatacji przedstawień,

13) kontrola pojazdów służbowych (m. in. samochodów, przyczep) pod względem ich stanu technicznego i gotowości eksploatacyjnej. Nadzór nad terminowym wykonywaniem rejestracji przeglądów technicznych, wymiany ogumienia, ubezpieczeń, itp.,

14) wydawanie i prowadzenie ewidencji kart drogowych kierowcom, comiesięczne zatwierdzanie rozliczeń zużycia paliwa, kontrola prawidłowości wypełniania kart drogowych przez kierowców oraz przestrzegania zasady „tankowania do pełna”
na koniec każdego miesiąca,

15) prowadzenie spraw związanych z wynajmem pojazdów dla innych jednostek, osób fizycznych oraz wynajem transportu obcego dla potrzeb Teatru,

16) przekazywanie pojazdów kierowcom i ich odbiór,

17) kontrola merytoryczna m. in. nad systemem sygnalizacji ppoż., instalacją ppoż. 
i zraszaczową, konserwacją dźwigu towarowego, windą dla niepełnosprawnych, urządzeniami scenicznymi, pomiarami elektrycznymi oraz urządzeniami wentylacji, klimatyzacji, monitoringu i pozostałego wyposażenia Teatru, itp. oraz nadzór nad sprawnym ich funkcjonowaniem,

18) nadzór nad serwerem, sprzętem komputerowym i urządzeniami teleinformatycznymi Teatru,

19) współpraca z firmami świadczącymi usługi na rzecz Teatru (m.in. firma informatyczna, firmy obsługujące sprawy z zakresu bhp, ppoż., ochrony, firmy świadczące usługi przeglądów i konserwacji na rzecz Teatru, itp.).

3. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:

 

PRACOWNICY TECHNICZNI I ELEKTROAKUSTYCY 

1) przygotowywanie i obsługa techniczna, oświetleniowa i elektroakustyczna prób 
i przedstawień w siedzibie Teatru, poza siedzibą, w plenerze,

2) montaż i demontaż konstrukcji scenicznych, dekoracji i rekwizytów do przedstawień,

3) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, elektroakustycznych, scenicznych oraz telewizyjnych w Teatrze,

4) utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń technicznych sceny,

5) prowadzenie magazynu dekoracji i lalek,

6) konserwacja i drobne remonty w budynku Teatru oraz drobne naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia.

 

INTENDENT/KIEROWCA 

1) wykonywanie zakupów na potrzeby prezentowanych i realizowanych przedstawień teatralnych, jak również na potrzeby bieżącej działalności Teatru oraz ich rozliczanie,

2) prowadzenie pojazdów służbowych Teatru i dbanie o ich stan techniczny i prawidłowe rozliczanie zużycia paliwa.

 

§ 18

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 

1. Działem Administracyjno-Gospodarczym kieruje Kierownik Administracyjno-Gospodarczy. Kierownik Administracyjno-Gospodarczy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych.

2. Do zadań Kierownika Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1) nadzór nad zaopatrzeniem Teatru w materiały i usługi niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności, utrzymania budynku – m.in. środki czystości, zaopatrzenia w materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej, sprzęt bhp i ppoż.,

2) organizacja pracy pracowników podległych – portierów i sprzątaczek – oraz nadzór nad jej wykonaniem, sporządzanie harmonogramów pracy, projektów umów,

3) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
w tym m.in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców,

4) prowadzenie spraw z zakresu drobnych remontów,  

5) kontrola rozliczeń z tytułu opłat stałych dotyczących eksploatacji budynku (m.in. energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków), wynajmowanych lokali, okresowych przeglądów instalacji i urządzeń oraz badań środowiska pracy, a także środków czystości i materiałów biurowych,

6) we współpracy z Kierownikiem Technicznym Teatru dopilnowanie terminów przeprowadzania przeglądów budynku Teatru, jego instalacji i urządzeń m. in:

a) elektrycznych,

b) dźwigowych,

c) sygnalizacji ppoż. i urządzeń ppoż.,

d) odgromowych,

e) urządzeń scenicznych,

f) świateł awaryjnych,

g) środowiska pracy, 

zgodnie z harmonogramem przeglądów.

7) prowadzenie książki obiektu,

8) prowadzenie spraw związanych z fizycznym i prawnym zabezpieczeniem majątku 
(m. in. ubezpieczenia majątkowe Teatru, osób wyjeżdżających za granicę, itp.),

9) nadzór nad składnikami majątkowymi Teatru (m.in. oznakowaniem nowo  
 zakupionych oraz likwidacją zużytych),

10) organizowanie spotkań popremierowych i innych związanych z reklamą działalności   
 Teatru,

11) prowadzenie archiwum Teatru.

3. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 

 

PRACOWNICY PORTIERNI

1) dozór mienia Teatru,

2) obsługa centrali telefonicznej,

3) kontrolowanie uprawnień osób przebywających w budynku Teatru oraz uprawnień 
w zakresie wynoszenia z Teatru wszelkich przedmiotów,

4) udzielanie podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy Teatru oraz kierowanie osób wchodzących do Teatru zgodnie z celem ich wizyty,

5) odpowiedzialność za gospodarkę kluczami do wszystkich pomieszczeń i pojazdów służbowych,

6) obsługa sygnalizacji ppoż. Teatru,

7) informowanie właściwych służb o zaistniałych nieprawidłowościach,

8) utrzymanie porządku wokół budynku Teatru (tj. bieżące oczyszczanie nawierzchni chodnika z nieczystości, śniegu i lodu w okresie zimowym oraz liści w okresie jesiennym).

 

§ 19

DZIAŁ PRACOWNI TEATRALNYCH

 

1. Działem Pracowni Teatralnych kieruje Kierownik Pracowni Teatralnych. Kierownik Pracowni Teatralnych podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych.

2.  Do zadań Kierownika Pracowni Teatralnych należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja zadań pracowni, dbałość o terminowe wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem, realizacją i eksploatacją przedstawień,

2) opracowanie wstępnych kosztorysów wraz z  końcowym zestawieniem wydatków, przedstawień premierowych,

3) prowadzenie metryk sztuk, ewidencji lalek, kostiumów i dekoracji w zakresie dokumentacji technicznej przedstawienia,

4) nadzór i koordynacja nad sporządzeniem protokołu oceny technicznej dot. warunków bhp i p.poż. scenografii i dopuszczenia przedstawienia do eksploatacji,

5) dbanie o prawidłowy stan utrzymania i wykorzystania sprzętu technicznego i wyposażenia  pracowni,

6) terminowe zgłaszanie konieczności przeprowadzenia badań, przeglądów, napraw sprzętu technicznego i wyposażenia pracowni,

7) wnioskowanie (po zaopiniowaniu przez Kierownika Technicznego) o zakup do pracowni niezbędnych sprzętów technicznych i wyposażenia oraz materiałów i elementów do przygotowania, realizacji i eksploatacji przedstawień,

8) nadzorowanie i rozliczanie prac zleconych związanych z przygotowaniem, realizacją i eksploatacją przedstawień,

9) nadzór i zapewnienie porządku w magazynach kostiumów,

10) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym m.in. przygotowywanie dokumentacji: w tym opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców, itp.

11) bieżąca organizacja pracy podległych pracowników,

12) racjonalne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz nadzór nad wykonaniem powierzonych im zadań,

13) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad BHP i P.POŻ,

14) ścisła współpraca z Kierownikiem Technicznym oraz m.in. Intendentem w zakresie obsługi pracowni oraz realizacji premier i prezentacji bieżącego repertuaru.

3. Do Działu Pracowni Teatralnych należy w szczególności:

1) wykonywanie i przygotowywanie lalek, dekoracji, kostiumów, rekwizytów, do nowych przedstawień zgodnie z projektami scenograficznymi,

2) naprawa i bieżąca konserwacja lalek, dekoracji, kostiumów, rekwizytów, do przedstawień z repertuaru Teatru,

3) wykonywanie innych prac stolarskich, krawieckich, plastycznych w zakresie bieżącego działania Teatru, w tym m.in. MFSL,

4) przygotowywanie wystroju Teatru według potrzeb i zaleceń,

5) prowadzenie magazynu kostiumów,

6) prowadzenie pralni Teatru,

7) dbanie o prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia znajdujących się w pracowniach teatralnych,

8) dbanie o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania pracy na maszynach, urządzeniach i wyposażeniu Teatru, jak również podczas pracy ze środkami chemicznymi. 

 

§ 20

DZIAŁ BIURA OBSŁUGI WIDZA

 

1. Działem Biura Obsługi Widza kieruje Kierownik Biura Obsługi Widza. Kierownik Biura Obsługi Widza podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych.

2. Do zadań Kierownika Biura Obsługi Widza należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja organizacji i sprzedaży spektakli w Teatrze, w terenie oraz podczas MFSL,

2) nadzór i koordynacja działań marketingowych we współpracy ze Specjalistą 
ds. Promocji i Reklamy, mających na celu określenie i poszukiwanie docelowej grupy odbiorców, sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych na przedstawienia oraz innych produktów i usług Teatru, 

3) nadzór i koordynacja nad organizacją pracy działu podczas trwania MFSL,

4) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców,

5) przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją umów zawartych z kontrahentami (dot. 
m.in.  spektakli wyjazdowych Teatru, obsługi terminala płatniczego, systemu biletowego, płatności internetowych, itp.), 

6) sporządzanie w uzgodnieniu z Kierownikiem Technicznym tygodniowych i miesięcznych planów repertuarowych spektakli, prób, edukacji i warsztatów Teatru oraz ich realizacja,

7) sporządzanie sprawozdań, planów, wykazów wpływów i frekwencji oraz raportów ze sprzedaży,

8) nadzór nad sporządzaniem i wystawianiem faktur za sprzedane bilety,

9) nadzór i obsługa systemu on-line sprzedaży biletów i rezerwacji oraz obsługa terminala płatniczego, kasy fiskalnej,  itp.,

10) nadzór  nad prowadzeniem kasy biletowej Biura Obsługi Widza i jej terminowym i prawidłowym rozliczaniem,

11) nadzór i koordynacja przebiegu akcji tematycznych w Teatrze (Mikołajkowych, z okazji Dnia Dziecka, itp.), przygotowywanie umów, kalkulacji kosztów, itp.,

12) nadzór i koordynacja pracy pracowników działu oraz pracowników szatni i obsługi ppoż. przedstawień teatralnych.

3. Do Działu Biura Obsługi Widza należy w szczególności:

1) organizacja i sprzedaż spektakli w Teatrze, w terenie oraz podczas MFSL,

2) organizacja i sprzedaż  innych form działalności teatru, w tym edukacji teatralnej,

3) organizacja widowni w zakresie prawidłowej obsługi przedstawień, wydarzeń i innych imprez oraz działań,

4) prowadzenie działań marketingowych mających na celu określenie i poszukiwanie docelowej grupy odbiorców, sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych na przedstawienia oraz innych produktów i usług Teatru, 

5) prowadzenie kasy biletowej i jej rozliczanie,

6) obsługa systemu on-line sprzedaży biletów i rezerwacji oraz obsługa terminala płatniczego, kasy fiskalnej, itp.,

7) wystawianie faktur za sprzedane bilety i ich rozliczanie,

8) przygotowywanie umów, sprawozdań, analiz, raportów, itp.,

9) koordynacja spraw dotyczących dostępności (Koordynator ds. Dostępności).

 

 

§ 21

SPECJALISTA DS. FESTIWALU 

 

1. Specjalista ds. Festiwalu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Specjalisty do spraw Festiwalu należy w szczególności:

1) przygotowywanie i koordynacja kolejnych edycji MFSL, 

2) pozyskiwanie grantów i dotacji na rzecz MFSL,

3) nawiązywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z polskimi i zagranicznymi zespołami teatralnymi,

4) ustalanie warunków prezentacji i współpraca przy przygotowywaniu kontraktów (umów),

5) współdziałanie w zakresie ustalania programu MFSL,

6)  opracowanie merytoryczne ulotek i druków reklamowych MFSL, 

7) dokumentowanie i archiwizowanie kolejnych edycji MFSL,

8) prowadzenie wszelkich spraw związanych z współpracą Teatru z zagranicą, a w szczególności utrzymywanie stałych kontaktów z organizatorami międzynarodowych festiwali oraz koordynowanie prac związanych z zagranicznymi wyjazdami Teatru i popularyzowaniem Teatru za granicą,

9) opracowanie merytoryczne wydawnictw informacyjnych i promujących Teatr, programów teatralnych, ulotek prasowych i innych druków popularyzujących przedstawienia i działalność Teatru,

10) przygotowywanie dokumentacji literackiej sztuk (gromadzenie tekstów realizowanych sztuk) i dokumentacji poszczególnych realizacji teatralnych,

11) współpraca ze Specjalistą ds. Promocji i Reklamy w zakresie opracowywania strategii promocyjnej i reklamowej Teatru w kraju i za granicą,

12) współpraca z mediami i portalami internetowymi,

13) opracowywanie merytoryczne informacji na stronę internetową oraz media społecznościowe Teatru,

14) prowadzenie kroniki działalności artystycznej Teatru oraz dokumentacji teatralnej 
i archiwum wycinków prasowych,

15) przygotowywanie sprawozdań i relacji dotyczących artystycznej działalności Teatru, 

16) pozyskiwanie grantów i dotacji na rzecz Teatru.

17) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców.

 

§ 22

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I REKLAMY

 

1. Specjalista ds. Promocji i Reklamy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Specjalisty ds. Promocji i Reklamy należy w szczególności:

1) współpraca z Biurem Obsługi Widza Teatru w zakresie planowania pracy artystycznej w siedzibie i terenie, bieżące monitorowanie pracy Biura Obsługi Widza w zakresie sprzedaży widowisk,

2) koordynowanie wyjazdów zespołu (przygotowywanie kosztorysów, umów, harmonogramów pracy),

3) koordynacja i tworzenie strategii promocyjnej i reklamowej Teatru w kraju i za granicą, a także w zakresie MFSL,

4) koordynacja i tworzenie kampanii promocyjnych związanych z premierami i innymi wydarzeniami artystycznymi dotyczącymi Teatru i MFSL,

5) promowanie Teatru w zakresie jego uczestnictwa w festiwalach i przeglądach teatralnych w kraju i za granicą, a także w innych wydarzeniach kulturalnych,

6) koordynowanie prac związanych z promocją i reklamą (w tym wizualną) Teatru,

7) nadzór i prowadzenie strony internetowej Teatru, 

8) nadzór i prowadzenie mediów społecznościowych Teatru,

9) opracowanie i realizacja strategii marketingowej związanej z MFSL,

10) pozyskiwanie środków od sponsorów oraz realizacja umów ze sponsorami, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z kontrahentami w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania działalności Teatru i MFSL,

11) koordynowanie prac związanych z promocją i reklamą MFSL,

12) współdziałanie w zakresie opracowywania wniosków o dotacje i granty na rzecz Teatru i MFSL,

13) współpraca przy opracowywaniu kontraktów dla zespołów uczestniczących 
w MFSL,

14) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców.

 

§ 23

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KADR I SEKRETARIATU

 

1. Specjalista ds. Obsługi Kadr i Sekretariatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do zadań Specjalisty ds. Obsługi Kadr i Sekretariatu należy w szczególności:

 

OBSŁUGA KADR

1) kompleksowe prowadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji osobowej, w tym w szczególności akt osobowych pracowników,

2) sporządzanie wszelkich umów o pracę, w tym comiesięcznych umów dla zespołu aktorskiego za przedstawienia, warsztaty i edukacje teatralne,

3) przyjmowanie, sporządzanie, wydawanie zaświadczeń, świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

4) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),

5) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Teatru, w tym dla zespołu aktorskiego raportów z prób i przedstawień,

6) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych i zwolnień lekarskich,

7) przyjmowanie wniosków, wynikających z przepisów prawa w zakresie świadczeń pracowniczych, w tym m. in. wniosków o nagrody jubileuszowe,

8) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń bhp i ppoż. pracowników i kontrola ich aktualności,

9) rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych,

10) współpraca i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do ZUS-u,

11) współpraca z komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie ich przetwarzania,

13) sporządzanie wszelkich sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia w Teatrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, 

14) współudział w przygotowywaniu projektów pism, zarządzeń, regulaminów w zakresie spraw pracowniczych Teatru i jego funkcjonowania, 

15) wypisywanie delegacji służbowych,

16) sporządzanie wszelkich informacji dla Działu Finansowo-Księgowego w zakresie spraw kadrowych i działalności Teatru,

17) sporządzanie umów zleceń, o dzieło oraz prowadzenie ich ewidencji.

 

OBSŁUGA SEKRETARIATU

1) obsługa biura Dyrekcji,

2) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów i pieczątek,

3) przyjmowanie, ewidencja i wysyłanie korespondencji Teatru,

4) stały kontakt z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej,

5) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów i Zarządzeń Teatru,

6) przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
w tym m. in. przygotowywanie dokumentacji: opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców.

 

 

§ 24

1. Szczegółowe zakresy obowiązków i zasad odpowiedzialności poszczególnych pracowników Teatru określają "Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności" dla danego stanowiska pracy, załączone do akt osobowych pracowników Teatru, zatrudnionych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

2. Pracownicy Teatru są zobowiązani do wykonywania innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżących potrzeb, w tym m.in. związanych z przygotowaniem i realizacją MFSL.

 

§ 25

1. W przypadku następujących komórek organizacyjnych struktury organizacyjnej Teatru:

1) Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor Bhp i Ppoż.,

2) Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny,

3) Samodzielne stanowisko pracy – Informatyk,

4) Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor Ochrony Danych,  

a także:

5) Obsługi sprzątającej,

6) Dodatkowej obsługi portierni,

7) Obsługi szatni,

8) Obsłu